jueves, 15 de marzo de 2007

INTRODUCTIO

Quod litterīs librīsque Latīnīs quantitātum notās nōn esse bene scīmus. Vērum discrīmen faciendum inter linguae rēctitūdinem et haec ad partem didascalicam pertinentia cēnsēmus. Idcircō hoc auxilliī esse spēramus ad studentēs, quī in hanc linguae partem incumbant et incumbendī sint. Meā quidem sententiā prō dolor haec sunt persaepe neglecta et nōnnumquam inter doctōs hominēs ignōta praesertim in his nātiōnibus, ut in nostrā Hispānia, cuius lingua hīs careat. Quae cum ita sint, situm interrētiāle ubi quantitātēs appāreant dēcrēvit, quod vōbīs ūsuī esse cupiō. Mē in mendās incidere haud philologum aegrē nōn ferātis. Immō mē certiōrem faciātis, quaesō, ut errōrēs ēmendam et nē aliīs fallam meā ex īnscītiā. Cēterum mihi ignōscātis, cum Hispānicē nōn nōscam lexicon hīs aptum. Itaque tantum ope vestrā et librīs orwergiānīs haec exigere nōn parcam. Scīmus nos neque illum Danum dignārī hīs quasi nūgīs neque meum Roderīcum Portella Ex Vallisōlētō, prīmum ex Hispānīs, quem quantitātēs colere vīdī. Sint vero haec utrīque dicāta. Sī quis mittat textūs quantitātibus signātōs, grātiam eī referam.

No hay comentarios: